P

Czym jest Rentao?

To wygodna platforma, która pomoże skontaktować Cię z osobą lub firmą która dysponuje przedmiotem lub usługą, którą chcesz pożyczyć! Przeglądaj kategorie lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta.
To nic nie kosztuje!

Regulamin i polityka prywatności RentaoI. DEFINICJE


1. RENTAO

Udostępniana platforma usługowa, której właścicielem jest We2You Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Jagielska 3E, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577511. Ilekroć w niniejszym regulaminie zostanie użyte słowo RENTAO oznacza ono WE2YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.


2. NAJEM

Umowa najmu lub innego rodzaju umowa nazwana lub nienazwana, której przedmiotem jest PRODUKT zawierana pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI platformy usługowej RENTAO lub pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a KORZYSTAJĄCYM.


3. PRODUKT

Rzecz, która może być przedmiotem NAJMU, zgodnie z REGULAMINEM.


4. UŻYTKOWNIK

Osoba, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez innych UŻYTKOWNIKÓW w ramach platformy RENTAO na zasadach określonych w REGULAMINIE.


5. WYNAJMUJĄCY

UŻYTKOWNIK oferujący do NAJMU PRODUKT na platformie RENTAO.

 

6. NAJEMCA

UŻYTKOWNIK lub KORZYSTAJĄCY przyjmujący PRODUKT w ramach NAJMU.


7. KONTO 

Zbiór informacji i usług jakie UŻYTKOWNIK uzyskuje po zarejestrowaniu się na platformie RENTAO w ramach indywidualnego profilu, do którego dostęp zabezpieczony jest koniecznością podania loginu-adresu e-mail i hasła. W ramach KONTA UŻYTKOWNIK uzyskuje w szczególności możliwość zamieszczania OGŁOSZEŃ i komunikowania się z pozostałymi UŻYTKOWNIKAMI oraz serwisem RENTAO.


8. REJESTRACJA

Założenie konto polegające na podaniu danych zakładającego zgodnie z formularzem, określeniu nazwy konta oraz wskazaniu unikalnego hasła. 


9. OGŁOSZENIE

Informacja opublikowana przez UŻYTKOWNIKA na platformie RENTAO o PRODUKCJE i zamiarze jego wynajęcia wraz z jego opisem. 


10. KORZYSTAJĄCY

Osoba, która wchodzi na stronę www.rentao.pl lub została na nią przekierowana. Osoba taka, choć nie może wystawić przedmiotu do WYNAJMU i zostać WYNAJMUJĄCYM, to może uzyskać przez serwis RENTAO kontakt do danego UŻYTKOWNIKA i zawrzeć z nim UMOWĘ NAJMU jako NAJEMCA.


11. REGULAMIN

Niniejszy REGULAMIN platformy usługowej RENTAO.


II. REJESTRACJA


1. UŻYTKOWNIKAMI mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające zdolność prawną. UŻYTKOWNIKAMI mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa. 


2. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, zawierającym: nazwę użytkownika, adres e-mail, nr telefonu, na podany w nim przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail może zostać wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia REJESTRACJI oraz inne, za zgodą UŻYTKOWNIKA, wskazane przez platformę usługową RENTAO informacje.


3. Zawarcie umowy pomiędzy RENTAO a UŻYTKOWNIKIEM na zasadach określonych REGULAMINEM, następuje w chwili wysłania przez niego formularza rejestracyjnego, potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail oraz weryfikacji wskazanego przez niego numeru telefonu poprzez wpisanie kodu wysłanego na ten numer.


4. RENTAO zapewnia, że weryfikacja poprzez kod wysyłany na numer telefonu UŻYTKOWNIKA jest bezpłatna. RENTAO gwarantuje, że nie obciąży UŻYTKOWNIKA żadnymi kosztami w związku z podaniem numeru telefonu ani na etapie rejestracji ani w przyszłości.


5. Do umowy zawartej pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a RENTAO zastosowanie znajduje prawo polskie, chyba że w określonych przypadkach bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają jego stosowanie. 


6. UŻYTKOWNIK może w każdym czasie odstąpić bez podania przyczyn od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia UŻYTKOWNIKA od zaciągniętych zobowiązań wynikających z opublikowanych do momentu rezygnacji w serwisie RENTAO OGŁOSZEŃ. Rezygnacja z zawartej umowy pociąga za sobą likwidację konta i zawartych w nich OGŁOSZEŃ. 

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego UŻYTKOWNIK może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik NR 1 do REGULAMINU. Wszelkie naliczone i zapłacone przez UŻYTKOWNIKA do dnia likwidacji konta opłaty nie podlegają zwrotowi.


7. RENTAO zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez UŻYTKOWNIKA w ramach rejestracji żądając we wskazanych przez siebie przypadkach przedstawienia dokumentów potwierdzających wskazane przez UŻYTKOWNIKA dane. Brak przedstawienia tych dokumentów przez UŻYTKOWNIKA w terminie 7 dni od daty zażądania przez RENTAO lub ich negatywna weryfikacja przez RENTAO uprawnia RENTAO do odstąpienia umowy. Takie działanie RENTAO zastrzega w szczególności w przypadku powzięcia przez RENTAO uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa KONTA, rzetelności danych podanych w trakcie rejestracji KONTA lub nieuprawnionego przejęcia KONTA przez inną osobę.


III. KONTO


1. UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do KONTA po podaniu RENTAO adres e-mail jako loginu i hasła (logowanie).


2. W przypadku zmiany danych UŻYTKOWNIK powinien niezwłocznie je zaktualizować na KONCIE korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie RENTAO. Zabronione jest usuwania przez UŻYTKOWNIKA jakichkolwiek danych na KONCIE w trakcie korzystania z usług RENTAO, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji UŻYTKOWNIK nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy KONTA (loginu). 


3. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno korzystać z KONT innych UŻYTKOWNIKÓW oraz udostępniać lub sprzedawać swojego KONTA innym osobom. 


4. RENTAO może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA przez UŻYTKOWNIKA od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego KONTA. Po dokonaniu zmiany hasła UŻYTKOWNIK natychmiast odzyska dostęp do KONTA. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której istnieje uzasadnione podejrzenie przejęcia konta przez osobę nieuprawnioną np.: w wyniku ataku hakerskiego.


5. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie KONTA do działania na szkodę innych UŻYTKOWNIKÓW platformy RENTAO, KORZYSTAJĄCYCH oraz We2You Sp. z o.o.


6. UŻYTKOWNIK może posiadać i korzystać tylko z jednego KONTA na platofrmie RENTAO.


7. RENTAO zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez RENTAO w przypadku stwierdzenia, że nastąpiło naruszenie REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKA lub w przypadku, kiedy bezpieczeństwo KONTA lub innych UŻYTKOWNIKÓW albo KORZYSTAJĄCYCH jest zagrożone. 


IV. OGŁOSZENIA


1. Wszelkie OGŁOSZENIA na platformie RENTAO są umieszczane przez UŻYTKOWNIKÓW i muszą być zgodne ze stanem faktycznym. 


2. OGŁOSZENIA dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z OGŁOSZENIEM na stronie RENTAO zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do OGŁOSZENIA.


3. UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za publikowane w ramach danego OGŁOSZENIA treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza prawa, REGULAMINU oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.


4. WYNAJMUJĄCY określa przedmiot wynajmu lub użytkowania poprzez dodanie go do RENTAO. W tym celu powinien wypełnić formularz tworząc opis PRODUKTU. 


5. RENTAO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść postanowień lub skuteczność umów zawieranych pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI platformy RENTAO. 


6. RENTAO nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z OGŁOSZENIEM.


V. OPIS PRODUKTU


1. Treść OGŁOSZENIA powinna w jasny sposób nawiązywać do PRODUKTU, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności co do właściwości PRODUKTU, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.


2. UŻYTKOWNIK zgadzając się na emisję OGŁOSZENIA w RENTAO, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów OGŁOSZENIA (w tym zdjęć zawartych w OGŁOSZENIU) u partnerów RENTAO takich jak media społecznościowe, sieci reklamowe. W przypadku emisji części OGŁOSZENIA, nie będą ujawnione dane kontaktowe UŻYTKOWNIKA, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym OGŁOSZENIEM. Publikacja OGŁOSZENIA u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców OGŁOSZENIA.


3. RENTAO umożliwia UŻYTKOWNIKOM zawieranie umów NAJMU PRODUKTÓW zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w REGULAMINIE. 


4. Zabronione jest wynajmowanie w ramach platformy RENTAO następujących PRODUKTÓW:

1) Przedmioty zawierające treści pornograficzne;

2) Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;

3) Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

4) Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie / własność intelektualną;

5) Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne;

6) Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

7) Żywe lub martwe okazy zwierząt;

8) PRODUKTY podrobione (tzw. podróbki); PRODUKTY podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

9) Oprogramowanie naruszające licencję producenta,

10) Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

11) Dostęp do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych.

12) Dostęp do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualnej waluty.

13) Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

14) Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);

15) Karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz Wizja TV oraz urządzenia będące własnością jakiegokolwiek operatora sieci telefonicznej,

16) Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

17) Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

18) Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

19) Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu;

20) Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

21) Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

- Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

- Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o UŻYTKOWNIKU komputera bez jego wiedzy;

- Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

- Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

22) Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:

- Tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione;

- Naruszenie obowiązujących przepisów prawa;

23) Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

- Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);

- Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);

- Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;

24) Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

25) Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;

26) Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

27) tablice rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

28) Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

29) Imienne bilety wstępu.

30) Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej

31) Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do obrotu w Polsce. 

32) Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

33) Ofert pracy:

- Będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki);

- Wymagających wpłaty zaliczki;

34) Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier;

35) E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy);

36) Zarejestrowane karty SIM;


5. WYNAJMUJĄCY może aktualizować informację o dostępności danego PRODUKTU, nanosząc odpowiednie informacje do kalendarza dostępności PRODUKTU.


6. Poprzez wystawienie PRODUKTU WYNAJMUJĄCY oświadcza równocześnie, że NAJEM wystawionego PRODUKTU nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do wykonania zawartej umowy.


7. Opis PRODUKTU powinien być zgodny z rzeczywistością, wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie PRODUKTU, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.


8. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany dodać do opisu PRODUKTU zdjęcie.


9. WYNAJMUJĄCY jest związany treścią zawartą w opisie PRODUKTU, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie PRODUKTU do momentu złożenia oferty NAJEMCĘ.


10. WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest określić sposób zapłaty za wynajem PRODUKTU zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty.


11. NAJEMCA bierze PRODUKT w NAJEM poprzez złożenie oferty. W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie a, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.


12. Z chwilą złożenia oferty NAJEMCA wyraża zgodę na przekazanie WYNAJMUJĄCEMU informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego KONCIE: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


13. Przed złożeniem oferty i po jej złożeniu NAJEMCA może za pośrednictwem RENTAO zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego PRODUKTEM. 


14. Po złożeniu oferty przez NAJEMCĘ WYNAJMUJĄCY może w ciągu 24 h ją odrzucić. W przypadku braku odrzucenia umowę NAJMU uznaje się za zawartą.


15. Oprócz ceny wskazanej WYNAJMUJĄCY może obciążyć KUPUJĄCEGO kosztami dostawy oraz kaucji.


VI. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI W SERWISIE RENTAO


1. RENTAO może usunąć opis lub wiadomości, jeżeli ich treść narusza REGULAMIN lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię RENTAO albo innego UŻYTKOWNIKA. Po drugim naruszeniu któregokolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU przez danego UŻYTKOWNIKA jego KONTO może zostać zawieszone lub usunięte. 


2. WYNAJMUJĄCY i NAJEMCA powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy NAJMU.


3. WYNAJMUJĄCY, który jest przedsiębiorcą zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta.


4. Strony mogą umówić się w zakresie ubezpieczenia PRODUKTU. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub zniszczenia PRODUKTU lub pogorszenia się jego stanu w sposób przewyższający jego normalne zużycie. W takim wypadku zobowiązany jest do naprawienia szkody WYNAJMUJĄCEMU poprzez naprawę PRODUKTU, wymianę na nowy lub zapłat rekompensaty, chyba że strony umówiły się inaczej.


5. We2You Sp. z o.o. jako właściciel serwisu RENTAO nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania w związku z serwisem RENTAO jakichkolwiek UŻYTKOWNIKÓW oraz KORZYSTAJĄCYCH, , ani za nienależyte wykonanie albo niewykonanie przez nich jakichkolwiek umów zawartych za pośrednictwem serwisu RENTAO, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez UŻYTKOWNIKÓW, KORZYSTAJĄCYCH oraz osoby trzecie, w tym stanowiących naruszenie postanowień REGULAMINU. We2You Sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność wynajmowanych w ramach platformy RENTAO PRODUKTÓW. We2You Sp. z o.o. nie berze odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez UŻYTKOWNIKÓW, KORZYSTAJĄCYCH, za zdolność WYNAJMUJĄCYCH do zawarcia umowy NAJMU oraz za wypłacalność NAJEMCÓW składających oferty wynajmu lub użyczenia. We2You Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie, brak realizacji, nieprawidłową realizację przez UŻYTKOWNIKÓW lub KORZYSTAJĄCYCH umowy.


6. RENTAO nie sprawdza PRODUKTÓW oferowanych w ramach RENTAO, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii PRODUKTU bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości PRODUKTU albo usunięcia PRODUKTU, o czym informuje WYNAJMUJĄCEGO i ewentualnie NAJEMCĘ na używany przez niego jako login adres e-mail.


7. RENTAO może usunąć PRODUKT gdy jego zamieszczenie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa lub REGULAMINEM. 


8. W przypadku, gdy działania UŻYTKOWNIKA naruszają postanowienia REGULAMINU bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy KONTO lub działalność UŻYTKOWNIKA w ramach RENTAO wymaga dodatkowej weryfikacji danych RENTAO może upomnieć lub udzielić ostrzeżenia UŻYTKOWNIKOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zawiesić albo usunąć KONTO danego UŻYTKOWNIKA. 


9. W przypadku zawieszenia KONTA UŻYTKOWNIK posiada jedynie wgląd do KONTA oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec RENTAO i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem KONTA umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez RENTAO W przypadku zawieszenia KONTA, UŻYTKOWNIK nie może w tym czasie ponownie zarejestrować KONTA bądź korzystać z innego KONTA bez uprzedniej zgody RENTAO. RENTAO może odmówić UŻYTKOWNIKOWI kolejnej rejestracji i korzystania z KONTA także wówczas, gdy jakiekolwiek KONTO, z którego UŻYTKOWNIK korzystał było zawieszone lub usunięte w przeszłości.


10. RENTAO ma prawo do usunięcia danego OGŁOSZENIA, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa


11. RENTAO nie odpowiada za:

1) brak zainteresowania przedmiotem OGŁOSZENIA, 

2) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od RENTAO niezależnych,

3) składane przez UŻYTKOWNIKA lub KORZYSTAJĄCEGO oświadczenia drugiej stronie transakcji,


12. RENTAO ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania KONTA jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem OGŁOSZENIA lub KONTA mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych UŻYTKOWNIKÓW lub KORZYSTAJĄCYCH w ramach RENTAO. Podobnie w przypadku, w którym OGŁOSZENIE negatywnie wpływa na dobre imię RENTAO lub w inny sposób szkodzi RENTAO.


VII. OPŁATY


1. Podstawowe usługi świadczone przez RENTAO polegające na rejestracji konta, wystawiania PRODUKTÓW do WYNAJMU, WYPOŻYCZANIA, Prezentacji profilu do dnia 31 grudnia 2019 są nieodpłatne.


2. Jakiekolwiek opłaty związane z usługami określonymi w ust. 1 mogą być naliczone dopiero po upływie bezpłatnego okresu pod warunkiem, że UŻYTKOWNIK zdecyduje się na kontynuację korzystania z serwisu RENTAO.


3. Po upływie tego okresu przy logowaniu UŻYTKOWNIK otrzyma stosowną informację. 


4. RENTAO zapewnia, że nie obciąży UŻYTKOWNIKA żadnymi kosztami ani nie aktywuje żadnych płatnych funkcji bez uprzedniej zgody UŻYTKOWNIKA.


5. Wysokość i zasady opłat zostaną określone w załączniku do REGULAMINU.


6. RENTAO zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresów wskazanych w ust.1.


VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY W RAMACH SERWISU RENTAO


1. UŻYTKOWNIK w razie potrzeby jest zobowiązany do składania wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości wykonania umowy NAJMU, a jeżeli w związku z tą umową powstał, spór i jest on prowadzony w ramach usług udostępnionych na RENTAO, UŻYTKOWNIK ma obowiązek udzielenia niezwłocznej odpowiedzi nie później niż w terminie 3 dni roboczych i złożenia wyczerpujących wyjaśnień.

 

2. UŻYTKOWNICY powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach RENTAO umowach.


3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych RENTAO stanowią przedmiot praw wyłącznych We2You Sp. z o.o. lub UŻYTKOWNIKÓW RENTAO Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.


4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach RENTAO materiałów wymaga każdorazowo zgody We2You Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień REGULAMINU oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów We2You Sp. z o.o. oraz UŻYTKOWNIKÓW RENTAO. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na w serwisie RENTAO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń serwisu RENTAO w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usług internetowych. 


5. W ramach RENTAO UŻYTKOWNIKOM udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej jak i graficznej, który służy do wymiany opinii o zawieraniu i realizacji umowy NAJMU PRODUKTU.


6. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających RENTAO. 


7. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego KONTA i UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.


8. Komentarz w formie opisowej może być pozytywny albo negatywny. Komentarz w formie graficznej pozwala ocenić WYNAJMUJĄCEGO lub NAJEMCĘ w skali od 1 do 5.


9. Komentarze i odpowiedzi nie mogą zawierać:

1) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, danych kontaktowych UŻYTKOWNIKÓW lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; z wyjątkiem loginów WYNAJMUJĄCEGO oraz NAJEMCY,

2) adresów stron internetowych oraz treści o charakterze reklamowym oprócz takich adresów i treści wskazywanych w ramach usługi MOJE KONTO.


10. RENTAO może usunąć komentarz lub odpowiedź, jeżeli wynikać to będzie z orzeczenia sądu i uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy:

1) komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w ust. 10.

2) komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu UŻYTKOWNIKOWI lub do niewłaściwej umowy, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

3) treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny.

4) zwrócą się o to obie strony danej umowy NAJMU.


11. Niedozwolone jest zamieszczanie sztucznych komentarzy w celu podwyższenia lub obniżenia wiarygodności danego UŻYTKOWNIKA.

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Celem Polityki Ochrony Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez RENTAO, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej WWW.RENTAO.PL oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez osoby do wykonywania czynności, takich jak np.: rejestracja w RENTAO, zamieszczanie lub przeglądanie OGŁOSZEŃ, a także, o których mowa w dalszej treści niniejszej Polityki Prywatności.


1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych serwisu RENTAO w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest We2You Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Jagielska 3E. REGON: 362593057, NIP: 9512398588,, KRS: 0000577511, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 75 000,00 ZŁ. Oznacza to, że We2You ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować osobę np.: nazwa użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres. Sformułowanie przetwarzanie użyte w dokumencie poniżej będzie oznaczać wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).


2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH RENTAO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@rentao.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych We2You Sp. z o.o., ul. Jagielska 3e, 02-886 Warszawa. 


3. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ WE2YOU Sp. z o.o. 


3.1. We2You Sp. z o.o. pozyskuje dane od UŻYTKOWNIKÓW, którymi są osoby zakładające konta na RENTAO. Dane są pozyskiwane w trakcie zakładania tych kont, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi na RENTAO i przeglądaniem strony RENTAO. We2You Sp. Z o.o. pozyskuje dane także od innych osób, które korzystają serwisu RENTAO (wchodzą na stronę www.rentao.pl lub zostali na nią przekierowani), przeglądają ją, korzystają z niej, ale nie są UŻYTKOWNIKAMI w rozumieniu niniejszego REGULAMINU t.j. nie zarejestrowali się i nie mają swojego konta. Osoby takie są określanie w niniejszym regulaminie jako KORZYSTAJĄCY. 


3.2. Uzyskane w ramach RENTAO informacje UŻYTKOWNIK i KORZYSTAJĄCY mogą wykorzystać wyłącznie w celach związanych z poszukiwaniem i przeglądaniem ofert oraz nawiązaniem i realizacją umowy NAJMU. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie danych w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności UŻYTKOWNIKA, KORZYSTAJĄCEGO lub innej osoby prowadzonej poza RENTAO, chyba że UŻYTKOWNIK korzysta z usługi MOJE KONTO i w zakresie danych osobowych uzyskał zgodę od osoby zainteresowanej na ich przetwarzanie. 


3.3. UŻYTKOWNIK, który korzysta z RENTAO, lub z powiązanych z nim usług i narzędzi, a także KORZYSTAJĄCY, potwierdza niniejszym zapoznanie się z postanowieniami niniejszego, IX rozdziału dotyczącego Polityki Prywatności i wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z całym Regulaminem RENTAO, a w szczególności z niniejszym rozdziałem (IX Polityka Prywatności). 


3.4. UŻYTKOWNIK i KORZYSTAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w serwisie RENTAO. może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem RENTAO, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą RENTAO i na zasadach obowiązujących u tych zewnętrznych podmiotów.


3.5. UŻYTKOWNICY zakładający KONTO w RENTAO zostają zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło, adres zamieszkania oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez UŻYTKOWNIKA. W przypadkach zainteresowania OGŁOSZENIEM UŻYTKOWNIKA utworzone KONTO umożliwia korespondencję elektroniczną na wskazane w KONTACH adresy poprzez formularz. UŻYTKOWNICY powinni rozważyć w każdym wypadku stopień ujawnienia swoich danych. RENTAO zaleca, aby stopień ujawniania swoich danych był adekwatny do potrzeb, biorąc pod uwagę min. względy bezpieczeństwa i konieczność weryfikacji. 


3.6. RENTAO w ramach serwisu przechowuje informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia WYNAJMUJĄCEMU i NAJEMCY zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi UŻYTKOWNIKAMI i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez RENTAO w ramach RENTAO. 


3.7. RENTAO w ramach serwisu może gromadzić dodatkowo dane osobowe UŻYTKOWNIKA, a także dane KORZYSTAJĄCEGO w zakresie imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz innych podanych przez niego danych także w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w RENTAO lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. RENTAO w ramach serwisu ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w RENTAO, jak i w serwisach zewnętrznych.


3.8. We2You Sp. z o.o. w ramach serwisu RENTAO może gromadzić dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW i KORZYSTAJĄCYCH kontaktujących się z działem obsługi RENTAO, które są niezbędne do zrealizowania prośby UŻYTKOWNIKA, KORZYSTAJĄCEGO i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na KONCIE UŻYTKOWNIKA. RENTAO jest uprawniony do gromadzenia wszelkich danych dotyczących komunikacji z UŻYTKOWNIKAMI i KORZYSTAJĄCYMI np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony UŻYTKOWNIKÓW lub KORZYSTAJĄCYCH.


3.9. RENTAO jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych przez przeglądarki internetowe lub urządzenia UŻYTKOWNIKÓW I KORZYSTAJĄCYCH, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów w celach wynikających z uzasadnionego interesu RENTAO tj. celach prowadzenia analiz i statystyk, badań jakościowych i ilościowych prowadzących do poprawy funkcjonalności serwisu i świadczonych w jego ramach usług. Gromadzenie powyższych informacji może następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.


3.10. RENTAO jest uprawniony do gromadzenia w ramach RENTAO danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu UŻYTKOWNIKA lub KORZYSTAJĄCEGO. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia UŻYTKOWNIKA lub KORZYSTAJĄCEGO, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z RENTAO tak, aby możliwe było np. korzystanie z RENTAO bez konieczności ponownego logowania się. RENTAO zbiera w ramach RENTAO zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze UŻYTKOWNIKA lub KORZYSTAJĄCEGO przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Dalsze informacje na temat polityki cookies dostępne są pod linkiem: https://rentao.pl/polityka-coo...

 

4. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH


4.1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych UŻYTKOWNIKÓW RENTAO w celu wykonania umowy zawartej z UŻYTKOWNIKAMI, w tym do: 

a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z RENTAO, w tym dokonywania transakcji i płatności z tytułu prowadzonej działalności na RENTAO,

b) zakładania i zarzadzania kontem lub kontami Użytkowników oraz zapewnienia obsługi tych kont, transakcji i rozwiazywania problemów technicznych,

c) pomocy w nawiązywaniu i realizacji umów najmu rzeczy oraz innych umów z innymi UŻYTKOWNIKAMI RENTAO I KORZYSTAJĄCYMI,

d) obsługi reklamacji związanych z RENTAO, w razie ich wniesienia Użytkowników oraz obsługi wszelkich skierowanych zgłoszeń,

e) kontaktowania się z UŻYTKOWNIKAMI w celach związanych ze świadczeniem przez RENTAO usług.


4.2. Administrator przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW serwisu RENTAO oraz KORZYSTAJĄCYCH z serwisu RENTAO w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu We2You Sp. Z o.o. w związku z serwisem RENTAO, którym jest:

b) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które serwis RENTAO świadczy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie regulaminu RENTAO, w tym polityki prywatności oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,

e) prowadzenie analiz statystycznych,

f) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i dla wykazania, że były przez nas przestrzegane wszystkie przepisy prawa.

g) monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert i ogłoszeń w serwisie RENTAO w celu poprawy funkcjonalności serwisu RENTAO, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających 

h) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach RENTAO lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na RENTAO, 

i) prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług RENTAO, bądź towarów lub usług osób trzecich, 

j) przeprowadzenia badań i analiz w celu poprawy funkcjonalności serwisu RENTAO, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

k) obsługa kontaktów realizowanych przez formularze kontaktowe, a także przez inne kanały na skutek inicjatywy UŻYTKOWNIKÓW lub KORZYSTAJĄCYCH w sytuacjach, gdy będą one związane wprost z wykonaniem umowy lub wtedy kiedy nie będzie to miało związku z wykonaniem umowy.

l) organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych.

m) rejestrowanie wobec UŻYTKOWNIKÓW swoich należności oraz prowadzenia rozliczeń z nimi związanych


4.3. Za zgoda osoby, której dane dotyczą ADMINISTRATOR przetwarzać będzie również dane osobowe w celu:

 a) przeprowadzanie konkursów, akcji promocyjnych, w których osoba, której dane dotyczą zgodziła się wziąć udział,

b) zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www oraz z aplikacji w zakresie określonym w każdym przypadku, innym, niż wskazane w pkt 4.1 i 4.2 powyżej.

 c) dopasowywania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach RENTAO lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności w serwisie RENTAO w innych celach niż wskazane w pkt 4.1 i 4.2 powyżej

d) kontaktowania się w szczególności w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,

Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana w każdym czasie w formie mailowej na adres iod@rentao.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez ADMINISTRATORA, do czasu wycofania zgody.


4.4. RENTAO jest uprawnione do przechowywania zgromadzonych w ramach serwisu RENTAO danych wyłącznie w zakresie realizacji określonych powyżej celów.


5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PRZEZ WE2YOU SP. Z. O.O.


5.1. ADMINISTRATOR, czyli We2You Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe wzajemnie stronom transakcji, które są zawierane za pośrednictwem lub za pomocą serwisu RENTAO, w tym przede wszystkim UŻYTKOWNIKOM RENTAO.


5.2. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA udostępnione zostają również w określonym przez tego UŻYTKOWNIKA zakresie także KORZYSTAJĄCYM z serwisu RENTAO. We2You zależy przy tym jednak na zapewnieniu maksymalnej prywatności UŻYTKOWNIKOM i umożliwia ograniczenie informacji udostępnianych osobom, które nie są UŻYTKOWNIKAMI, tzn. nie są członkami społeczności RENTAO. Podczas zakładania konta, a także w ustawieniach UŻYTKOWNIK ma możliwość ograniczenia informacji jego dotyczących do niezbędnego minimum.


5.3. RENTAO nie udostępnia zebranych danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW oraz KORZYSTAJĄCYCH innym podmiotom bez zgody zainteresowanych UŻYTKOWNIKÓW, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) RENTAO może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu RENTAO, a ich działania podlegają przepisom prawa i niniejszej Polityki Prywatności. Wsparcie tych podmiotów w zakresie świadczenia przez ADMINISTRATORA usług drogą elektroniczną, polegać może min. na zapewnieniu usług hostingowych zarządzaniu serwerami, usługach płatniczych, kredytowych, ubezpieczeniowych, usługach konsultingowych lub audytowych, wspomaganiu obsługi Użytkowników RENTAO, wspieraniu promocji ofert, współpracy w ramach kampanii marketingowych. Na żądanie RENTAO udostępni aktualną listę partnerów, z którymi współpracuje.

b) RENTAO zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym RENTAO w walce z oszustwami i nadużyciami w RENTAO w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu RENTAO zgodnie z wymogami prawa.

c) Ze względu na konieczność́ zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisie RENTAO robotom internetowym, We2You Sp.z o.o. może stosować mechanizm Google reCAPTCHA do badania czy zachowania użytkowników , w tym UŻYTKOWNIKÓW I KORZYSTAJĄCYCH z serwisu RENTAO nie noszą̨ znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić́ Google LLC i jej spółkom adres IP danego UŻYTKOWNIKA lub KORZYSTAJĄCEGO.

d) Przy realizacji działań analitycznych i statystycznych oraz realizując działania marketingowe, w szczególności w ramach profilowania ( w tym zautomatyzowanego) RENTAO może przekazać dane UŻYTKOWNIKÓW oraz KORZYSTAJĄCYCH do Google LLC lub spółkom powiązanym z Google oraz Facebook INC oraz spółom powiązanym.


5.4. W ramach przyjętej Polityki Prywatności RENTAO zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW lub KORZYSTAJĄCYCH. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW i KORZYSTAJĄCYCH mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach RENTAO.


5.5. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych UŻYTKOWNIKÓW lub KORZYSTAJĄCYCH, które otrzymał od serwisu RENTAO lub za jego pośrednictwem w związku z korzystaniem z tego serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od danego UŻYTKOWNIKA albo KORZYSTAJĄCEGO lub dane tego UŻYTKOWNIKA albo KORZYSTAJĄCEGO są już legalnie publicznie dostępne. Naruszenie takie postanowienia może skutkować wykluczeniem go ze społeczności RENTAO niezależnie od dochodzenia innych roszczeń na drodze prawnej. UŻYTKOWNICY powinni także zobowiązać KORZYSTAJĄCYCH (np.: w treści umowy NAJMU) do analogicznego zachowania w poufności przez KORZYSTAJĄCYCH danych UŻYTKOWNIKÓW. 


6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE RENTAO


6.1. Warunkiem korzystania z platformy internetowej RENTAO jako UŻYTKOWNIK jest podanie przez UŻYTKOWNIKA następujących danych osobowych:

Nazwa UŻYTKOWNIKA, login, hasło, adres email, nr telefon, adres.

Jeśli UŻYTKOWNIK nie poda tych danych osobowych, to nie będzie on mógł w pełni korzystać́ z platformy internetowej RENTAO jako UŻYTKOWNIK. Do skutecznego wystawienia do NAJMU PRODUKTU potrzebne jest podanie wszystkich wskazanych powyżej danych. Przy założeniu KONTA nie jest konieczne podanie adresu. 


6.2. W przypadkach takich jak: organizacja konkursów, prowadzenie korespondencji i rozmów w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego w zakładce pomoc, niezbędne będzie podanie danych zarówno przez UŻYTKOWNIKÓW jak i KORZYSTAJĄCYCH w zakresie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, nr telefonu.


6.3. Jeżeli wymagają̨ tego przepisy prawa, Administrator może wymagać́ od UŻYTKOWNIKA podania innych niż w pkt 6.2. danych niezbędnych np.: ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi wyżej wymienionymi przypadkami podawanie danych jest dobrowolne.


6.4. UŻYTKOWNIK zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w serwisie RENTAO są poprawne. UŻYTKOWNIK posiada dostęp do podanych przez siebie danych , a także możliwość ich modyfikacji w serwisie RENTAO w sekcji „Moje Konto”.


7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z SERWISEM RENTAO.


7.1. We2you Sp. Z o.o. jako Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich praw osób., których dane osobowe przetwarza (OSOBY UPRAWNIONE) wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 


7.2. OSOBY UPRAWNIONE mają prawo dostępu do wszystkich swoich danych w serwisie RENTAO. Prawo to zostanie zrealizowane przez RENTAO maksymalnie w przeciągu miesiąca od otrzymania takiego żądania. OSOBA UPRAWNIONA może zwrócić się o przesłanie mu kopii jego danych. Kopia danych zostanie przesłana mu w terminie miesiąca po zweryfikowaniu OSOBY UPRAWNIONEJ ze względów bezpieczeństwa oraz z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa. Temin miesiąca w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o dwa miesiące, o czym RENTAO poinformuje OSOBĘ UPRAWNIONĄ przed upływem tego miesięcznego terminu z wyjaśnieniem przyczyn takiego przedłużenia.


7.3.OSOBA UPRAWNIONA może żądać sprostowania danych, jeżeli zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne. RENTAO rozpatrzy takie żądanie w miarę możliwości niezwłocznie, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni. 


7.4. OSOBA UPRAWNIONA może żądać usunięcia danych, jeżeli:

a) dane OSOBY UPRAWNIONEJ nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez We2You Sp. z o.o.,

b) OSOBA UPRAWNIONA cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,

c) OSOBA UPRAWNIONA zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,

d) dane OSOBY UPRAWNIONEJ będą̨ przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) dane powinny być́ usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,


7.5. Jeżeli OSOBA UPRAWNIONA zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może wtedy żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający We2You sprawdzić́ prawidłowość́ tych danych, 


7.6. Ograniczenia przetwarzania danych OSOBA UPRAWNIONA może żądać także wtedy, gdy:

a) dane te będą̨ przetwarzane niezgodnie z prawem, ale OSOBA UPRAWNIONA nie będzie chciała, aby zostały one usunięte,

b) OSOBA UPRAWNIONA wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie We2You są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,


7.7. OSOBA UPRAWNIONA może żądać przeniesienia jego danych do innego podmiotu.

Na prośbę OSOBY UPRAWNIONEJ przesłaną na adres iod@RENTAO.pl w ciągu miesiąca otrzyma on plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa OSOBA UPRAWNIONA może wskazać podmiot, któremu We2You Sp. z o.o. ma przesłać jego dane. 


7.8. W związku z przetwarzaniem przez We2You Sp. z o.o. danych osobowych OSOBA UPRAWNIONA ma prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


7.9. OSOBA UPRAWNIONA ma prawo wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

a) przetwarzanie danych osobowych OSOBY UPRAWNIONEJ odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której OSOBA UPRAWNIONA się znalazła,

b) dane osobowe OSOBY UPRAWNIONEJ przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


8. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH PRZEZ WE2YOU SP.Z O.O.


8.1. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW są przechowywane przez ADMINISTRATORA – WE2YOU SP. Z. O.O. przez czas obowiązywania umowy zawartej z UŻYTKOWNIKIEM, a także po jej zakończeniu w celach: 

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych,

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,


8.2. Administrator (tzn. We2You Sp. o.o ) przechowuje dane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


8.3. Dane osobowe OSÓB UPRAWNIONYCH dla celów marketingowych są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez daną OSOBĘ UPRAWNIONĄ sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


8.4. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których OSOBA UPRAWNIONA może wziąć udział dane będą przetwarzanie przez czas ich trwania i okres rozliczenia oraz wręczania nagród. 


8.5. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych We2You Sp. o.o będzie przechowywać dane przez okres, w którym We2You Sp. o.o zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


9. PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO. 

Dane osobowe OSÓB UPRAWNIONYCH mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i spółek zależnych lub Facebook INC i spółek zależnych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


10. PROFILOWANIE.


10.1. Dane osobowe OSÓB UPRAWNIONYCH będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).Profilowanie danych osobowych w serwisie RENTAO polega na przetwarzaniu danych OSÓB UPRAWNIONYCH (również̇ w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o danej OSOBIE UPRAWNIONEJ, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie stosowane przez RENTAO nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub podobnych.

Profilowanie oznacza, że na urządzeniu (komputerze, laptopie, tablecie, telefonie itp.) osoby, której dane są przetwarzane w ten sposób, wyświetlać się mogą min: reklamy, ogłoszenia, informacje związane np.; z lokalizacją tej osoby, skonstruowane w oparciu o np.: preferencje, lokalizacje, historię wyszukiwania lub przeglądania stron internetowych. 

Dzięki profilowaniu lepiej dopasowane są wyniki wyszukiwania oraz reklamy i ogłoszenia do preferencji konkretnej OSOBY UPRAWNIONEJ. Dzięki profilowaniu skrócony jest czas wyszukiwania interesujących daną OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRODUKTÓW, a wyświetlane przez We2You Sp. z o.o. OSOBIE UPRAWNIONEJ reklamy będą bardziej dopasowane do jej preferencji. 


10.2. OSOBA UPRAWNIONA ma prawo do złożenia sprzeciwu w stosunku do profilowania gdy;

a) przetwarzanie danych osobowych OSOBY UPRAWNIONEJ odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której OSOBA UPRAWNIONA się znalazła,

b) dane osobowe OSOBY UPRAWNIONEJ przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


11. BEZPIECZEŃSTWO


11.1 Wszystkie zbierane przez RENTAO dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez RENTAO wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


11.2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego UŻYTKOWNIK lub KORZYSTAJĄCY korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

Dodatkowo zaleca się, aby UŻYTKOWNIK i KORZYSTAJĄCY miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.


11.3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Administrator oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do jego systemu.


11.4. RENTAO zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu UŻYTKOWNIKÓW RENTAO lub KORZYSTAJĄCYCH. 


12. KONTAKT Z WE2YOU SP. Z O.O. W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH.

Wszelką korespondencję związaną z ochroną danych, w tym wycofania zgód, zgłaszanie sprzeciwów oraz wszelkie inne uwagi prosimy kierować drogą elektroniczną na adres iod@RENTAO.pl.


X. ZMIANY REGULAMINU


1. We2You Sp. z o.o. może zmienić REGULAMIN i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu RENTAO. 


2. Zmiana obowiązuje od momentu wskazanego przez serwis RENTAO, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego REGULAMINU serwisu RENTAO lub powiadomienia UŻYTKOWNIKA dokonanego drogą mailową.


3. UŻYTKOWNIK przy pierwszym logowaniu w serwisie RENTAO licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z We2You Sp. z o.o. W przypadku powiadomienia o zmianach regulaminu drogą mailową UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy drogą mailową ze skutkiem w chwili doręczenia do We2You S p. z o.o.

Wszelką korespondencję w sprawie regulaminu, w szczególności w sprawie wypowiedzenia umowy prosimy kierować na adres bok@rentao.pl.


XI. ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Świadczenie usług w ramach platformy RENTAO ma charakter bezterminowy. UŻYTKOWNIK może jednak w każdym czasie wypowiedzieć umowę z We2You Sp. z o.o. poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej We2You Sp. z o.o. bok@RENTAO.pl informacji o rezygnacji z korzystania z serwisu RENTAO. Umowa ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od otrzymania przez We2You takiej korespondencji z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od momentu zakończenia realizacji ostatniej umowy NAJMU rozpoczętej przed złożeniem wypowiedzenia. 


2. Umowa może zostać wypowiedziana przez We2You z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wskazanym w ustępie powyżej.


3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji We2You Sp. z .o.o. UŻYTKOWNIK nie może ponownie zarejestrować się w serwisie RENTAO bez uprzedniej zgody We2You Sp. z .o.o.


XII. KORESPONDENCJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. UŻYTKOWNIK może kontaktować się z RENTAO w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego REGULAMINU w formie mailowej na adres: bok@RENTAO.pl


2. UŻYTKOWNIK może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym REGULAMINIE nie są realizowane przez RENTAO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami REGULAMINU.


3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką UŻYTKOWNIK występuje w serwisie RENTAO (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.


4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji RENTAO zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


5. RENTAO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.


6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do KONTA danego UŻYTKOWNIKA. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez RENTAO usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji OGŁOSZENIA.


7. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: bok@RENTAO.pl


8. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dan UŻYTKOWNIKA, adres e-mail UŻYTKOWNIKA przypisany do KONTA, adres URL OGŁOSZENIA, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację OGŁOSZENIA, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie UŻYTKOWNIKA związane ze składaną reklamacją.


9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, RENTAO przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do UŻYTKOWNIKA o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


XIII. SPORY


1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez We2You Sp. z o.o. w ramach RENTAO będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby spółki We2You Sp. z o.o. 


2. UŻYTKOWNIK będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. UŻYTKOWNIK będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIV. AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE


1. RENTAO dokładać będzie wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane jego funkcjonowanie platformy. W każdym przypadku RENTAO starać się będzie w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.


2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji platformy RENTAO, w szczególności nie mogli się zalogować, opublikować OGŁOSZENIA lub wyszukiwać PRODUKTÓW.


3. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny trwający dłużej niż 48 godzin.


Regulamin z dnia 25 maja 2018 r. 

Zobacz regulamin obowiązujący do dnia 25 maja 2018 r.

Serwis Rentao może używać plików cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pliki cookies możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez blokady cookies oznacza akceptację Polityki Cookies Akceptuję