P

Czym jest Rentao?

To wygodna platforma, która pomoże skontaktować Cię z osobą lub firmą która dysponuje przedmiotem lub usługą, którą chcesz pożyczyć! Przeglądaj kategorie lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta.
To nic nie kosztuje!

Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018


I. DEFINICJE


1. RENTAO

Udostępniana platforma usługowa, której właścicielem jest We2You Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Jagielska 3E, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577511, która jest podmiotem praw i obowiązków związanych z tą platformą. 


2. NAJEM

Umowa najmu lub innego rodzaju umowa nazwana lub nienazwana, której przedmiotem jest PRODUKT zawierana pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI RENTAO.


3. PRODUKT

Rzecz, która może być przedmiotem NAJMU, zgodnie z REGULAMINEM.


4. UŻYTKOWNIK

Osoba, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez innych UŻYTKOWNIKÓW w ramach RENTAO na zasadach określonych w REGULAMINIE.   


5. WYNAJMUJĄCY

UŻYTKOWNIK oferujący do NAJMU PRODUKT w RENTAO.            


6. NAJEMCA

UŻYTKOWNIK przyjmujący PRODUKT w ramach NAJMU.


7. KONTO 

Zbiór informacji i usług jakie UŻYTKOWNIK uzyskuje po zarejestrowaniu się na portalu RENTAO w ramach indywidualnego profilu, do którego dostęp zabezpieczony jest koniecznością podania loginu-adresu e-mail i hasła. W ramach KONTA UŻYTKOWNIK uzyskuje w szczególności możliwość zamieszczania OGŁOSZEŃ i komunikowania się z pozostałymi UŻYTKOWNIKAMI oraz portalem RENTAO.


8. REJESTRACJA

Założenie konto polegające na podaniu danych zakładającego zgodnie z formularzem, określeniu nazwy konta oraz wskazaniu unikalnego hasła. 


9. OGŁOSZENIE

Informacja opublikowana przez UŻYTKOWNIKA w RENTAO o PRODUKCJE i zamiarze jego wynajęcia wraz z jego opisem. 


10. REGULAMIN

Niniejszy REGULAMIN RENTAO.


II. REJESTRACJA


1. UŻYTKOWNIKAMI mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające zdolność prawną. UŻYTKOWNIKAMI mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa. 


2. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, zawierającym: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, na podany w nim przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail może zostać wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia REJESTRACJI oraz inne, za zgodą UŻYTKOWNIKA, wskazane przez RENTAO informacje.


3. Zawarcie umowy pomiędzy RENTAO a UŻYTKOWNIKIEM na zasadach określonych REGULAMINEM, następuje w chwili wysłania przez niego formularza rejestracyjnego, potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail oraz weryfikacji wskazanego przez niego numeru telefonu poprzez wpisanie kodu wysłanego na ten numer.


4. RENTAO zapewnia, że weryfikacja poprzez kod wysyłany na numer telefonu UŻYTKOWNIKA jest bezpłatna. RENTAO gwarantuje, że nie obciąży UŻYTKOWNIKA żadnymi kosztami w związku z podaniem numeru telefonu ani na etapie rejestracji ani w przyszłości.   


5. Do umowy zawartej pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a RENTAO zastosowanie znajduje prawo polskie, chyba że w określonych przypadkach bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają jego stosowanie. 


6. UŻYTKOWNIK może w każdym czasie odstąpić bez podania przyczyn od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia UŻYTKOWNIKA od zaciągniętych zobowiązań wynikających z opublikowanych do momentu rezygnacji na portalu RENTAO OGŁOSZEŃ. Rezygnacja z zawartej umowy pociąga za sobą likwidację konta i zawartych w nich OGŁOSZEŃ. 

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego UŻYTKOWNIK może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik NR …do REGULAMINU.  Wszelkie naliczone i zapłacone przez UŻYTKOWNIKA do dnia likwidacji konta opłaty nie podlegają zwrotowi.


7. RENTAO zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez UŻYTKOWNIKA w ramach rejestracji żądając we wskazanych przez siebie przypadkach przedstawienia dokumentów potwierdzających wskazane przez UŻYTKOWNIKA dane. Brak przedstawienia tych dokumentów przez UŻYTKOWNIKA w terminie 7 dni od daty zażądania przez RENTAO lub ich negatywna weryfikacja przez RENTAO uprawnia RENTAO do odstąpienia umowy. Takie działanie RENTAO zastrzega w szczególności w przypadku powzięcia przez RENTAO uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa KONTA, rzetelności danych podanych w trakcie rejestracji KONTA lub nieuprawnionego przejęcia KONTA przez inną osobę.

 

III. KONTO


1. UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do KONTA po podaniu RENTAO adres e-mail jako loginu i hasła (logowanie).   


2. W przypadku  zmiany  danych UŻYTKOWNIK powinien niezwłocznie je zaktualizować na KONCIE korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie RENTAO. Zabronione jest usuwania przez UŻYTKOWNIKA jakichkolwiek danych na KONCIE w trakcie korzystania z usług RENTAO, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji UŻYTKOWNIK nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy KONTA (loginu). 


3. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno korzystać z KONT innych UŻYTKOWNIKÓW oraz udostępniać lub sprzedawać swojego KONTA innym osobom. 


4. RENTAO może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA przez UŻYTKOWNIKA od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego KONTA. Po dokonaniu zmiany hasła UŻYTKOWNIK natychmiast odzyska dostęp do KONTA.  Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której istnieje uzasadnione podejrzenie przejęcia konta przez osobę nieuprawnioną np.: w wyniku ataku hakerskiego.


5. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie KONTA do działania na szkodę innych UŻYTKOWNIKÓW portalu RENTAO oraz portalu RENTAO.


6. UŻYTKOWNIK może posiadać i korzystać tylko z jednego KONTA na PORTALU RENTAO.


7. RENTAO zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez RENTAO w przypadku stwierdzenia, że nastąpiło naruszenie REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKA lub w przypadku kiedy bezpieczeństwo KONTA lub innych UŻYTKOWNIKÓW RENTAO jest zagrożone. 


IV. OGŁOSZENIA


1. Wszelkie OGŁOSZENIA na Portalu RENTAO są umieszczane przez UŻYTKOWNIKÓW i muszą być zgodne ze stanem faktycznym. 


2. OGŁOSZENIA dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z OGŁOSZENIEM na stronie RENTAO zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do OGŁOSZENIA.


3. UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za publikowane w ramach danego OGŁOSZENIA treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza prawa, REGULAMINU oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.


4. WYNAJMUJĄCY określa przedmiot wynajmu lub użytkowania poprzez dodanie go do RENTAO. W tym celu powinien wypełnić formularz tworząc opis PRODUKTU. 


5. RENTAO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść postanowień lub skuteczność umów zawieranych pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI PORTALU. 


6. RENTAO nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z OGŁOSZENIEM.


V. OPIS PRODUKTU


1. Treść OGŁOSZENIA powinna w jasny sposób nawiązywać do PRODUKTU, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności co do właściwości PRODUKTU, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.  


2. UŻYTKOWNIK zgadzając się na emisję OGŁOSZENIA w RENTAO, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów OGŁOSZENIA (w tym zdjęć zawartych w OGŁOSZENIU) u partnerów RENTAO takich jak media społecznościowe, sieci reklamowe. W przypadku emisji części OGŁOSZENIA, nie będą ujawnione dane kontaktowe UŻYTKOWNIKA, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym OGŁOSZENIEM. Publikacja OGŁOSZENIA u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców OGŁOSZENIA.


3. RENTAO, jako portal internetowy, umożliwia UŻYTKOWNIKOM zawieranie umów NAJMU PRODUKTÓW zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w REGULAMINIE. 


4. Zabronione jest wynajmowanie w ramach PORTALU RENTAO następujących PRODUKTÓW:

1) Przedmioty zawierające treści pornograficzne;

2) Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;

3) Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

4) Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie / własność intelektualną;

5) Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne;

6) Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

7) Żywe lub martwe okazy zwierząt;

8) PRODUKTY podrobione (tzw. podróbki); Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

9) Oprogramowanie naruszające licencję producenta,  

10) Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

11) Dostęp do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych portalach internetowych.

12) Dostęp do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualnej waluty.

13) Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

14) Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);

15) Karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz Wizja TV oraz urządzenia będące własnością  Jakiegokolwiek operatora sieci telefonicznej,

16) Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

17) Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

18) Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

19) Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu;

20) Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

21) Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

-  Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

- Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

-  Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

- Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników portalów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

22) Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:

- Tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione;

- Naruszenie obowiązujących przepisów prawa;

23) Konta w bezpłatnych portalach internetowych, w tym:

- Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);

- Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);

- Konta utworzone w bezpłatnych portalach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich portali lub założenia w tych portalach kont;

24) Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

25) Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;

26) Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

27) tablice rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

28) Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

29) Imienne bilety wstępu.

30) Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej

31) Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do obrotu w Polsce. 

32) Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

33) Ofert pracy:

- Będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki);

- Wymagających wpłaty zaliczki;

34) Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier;

35) E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy);

36) Zarejestrowane karty SIM;


5. WYNAJMUJĄCY może  aktualizować informację o dostępności danego PRODUKTU, nanosząc odpowiednie informacje do kalendarza dostępności PRODUKTU.  


6. Poprzez wystawienie PRODUKTU WYNAJMUJĄCY oświadcza równocześnie, że NAJEM wystawionego PRODUKTU nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do wykonania zawartej umowy.


7. Opis PRODUKTU powinien być zgodny z rzeczywistością, wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie PRODUKTU, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.


8. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany dodać do opisu PRODUKTU zdjęcie.


9. WYNAJMUJĄCY jest związany treścią zawartą w opisie PRODUKTU, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie PRODUKTU do momentu złożenia oferty NAJEMCĘ.


10. WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest określić sposób zapłaty za wynajem PRODUKTU zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty.   


11. NAJEMCA bierze PRODUKT w NAJEM poprzez złożenie oferty. W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie a, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.


12. Z chwilą złożenia oferty NAJEMCA wyraża zgodę na przekazanie WYNAJMUJĄCEMU informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego KONCIE: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


13. Przed złożeniem oferty i po jej złożeniu NAJEMCA może za pośrednictwem RENTAO zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego PRODUKTEM. 


14. Po złożeniu oferty przez NAJEMCĘ WYNAJMUJĄCY może w ciągu 24 h ją odrzucić. W przypadku braku odrzucenia umowę NAJMU uznaje się za zawartą.  


15. Oprócz ceny wskazanej WYNAJMUJĄCY może obciążyć KUPUJĄCEGO kosztami dostawy oraz kaucji.

 

VI. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI NA PORTALU RENTAO


1. RENTAO  może usunąć opis lub wiadomości, jeżeli ich treść narusza REGULAMIN lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię RENTAO albo innego UŻYTKOWNIKA. Po drugim naruszeniu któregokolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU przez danego UŻYTKOWNIKA jego KONTO może zostać zawieszone lub usunięte. 


2. WYNAJMUJĄCY i NAJEMCA powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy NAJMU.


3. WYNAJMUJĄCY, który jest przedsiębiorcą zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta.


4. Strony mogą umówić się w zakresie ubezpieczenia PRODUKTU. NAJEMCA ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub zniszczenia PRODUKTU lub pogorszenia się jego stanu w sposób przewyższający jego normalne zużycie. W takim wypadku zobowiązany jest do naprawienia szkody WYNAJMUJĄCEMU poprzez naprawę PRODUKTU, wymianę na nowy lub zapłat rekompensaty, chyba że strony umówiły się inaczej.


5. We2You Sp. z o.o. jako właściciel portalu RENTAO nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania jakichkolwiek UŻYTKOWNIKÓW na PORTALU RENTAO, ani za nienależyte wykonanie albo niewykonanie przez nich jakichkolwiek umów zawartych za pośrednictwem portalu RENTAO, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez UŻYTKOWNIKÓW oraz osoby trzecie, w tym stanowiących naruszenie postanowień REGULAMINU. We2You Sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność wynajmowanych w ramach portalu RENTAO PRODUKTÓW. We2You Sp. z o.o. nie berze odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez UŻYTKOWNIKÓW, za zdolność WYNAJMUJĄCYCH do zawarcia umowy NAJMU oraz za wypłacalność NAJEMCÓW  składających oferty wynajmu lub użyczenia. We2You Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez UŻYTKOWNIKÓW umowy.


6. RENTAO nie sprawdza PRODUKTÓW oferowanych w ramach RENTAO, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii PRODUKTU bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości PRODUKTU albo usunięcia PRODUKTU, o czym informuje WYNAJMUJĄCEGO i ewentualnie NAJEMCĘ na używany przez niego jako login adres e-mail..


7. PORTAL RENTAO  może usunąć PRODUKT  gdy jego zamieszczenie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa lub REGULAMINEM. 


8. W przypadku, gdy działania UŻYTKOWNIKA naruszają postanowienia REGULAMINU bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy KONTO lub działalność UŻYTKOWNIKA w ramach RENTAO wymaga dodatkowej weryfikacji danych RENTAO może upomnieć lub udzielić ostrzeżenia UŻYTKOWNIKOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zawiesić albo usunąć KONTO danego UŻYTKOWNIKA. 


9. W przypadku zawieszenia KONTA UŻYTKOWNIK posiada jedynie wgląd do KONTA oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec RENTAO i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem KONTA umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez RENTAO  W przypadku zawieszenia KONTA,  UŻYTKOWNIK nie może w tym czasie ponownie zarejestrować KONTA bądź korzystać z innego KONTA bez uprzedniej zgody RENTAO. RENTAO może odmówić UŻYTKOWNIKOWI kolejnej rejestracji i korzystania z KONTA także wówczas, gdy jakiekolwiek KONTO, z którego UŻYTKOWNIK korzystał było zawieszone lub usunięte w przeszłości.


10. RENTAO ma prawo do usunięcia danego OGŁOSZENIA, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa


11. RENTAO nie odpowiada za:

1) brak zainteresowania przedmiotem OGŁOSZENIA, 

2) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od RENTAO niezależnych,

3) składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,


11. RENTAO ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania KONTA jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem OGŁOSZENIA lub KONTA mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych UŻYTKOWNIKÓW w ramach RENTAO. Podobnie w przypadku, w którym OGŁOSZENIE negatywnie wpływa na dobre imię RENTAO lub w inny sposób szkodzi RENTAO.


VII. OPŁATY


1. Usługi świadczone przez RENTAO do dnia 31 grudnia 2017 są nieodpłatne. 


2. Dla UŻYTKOWNIKÓW, którzy zarejestrują się w serwisie RENTAO do dnia 31 grudnia 2017 i wystawią co najmniej jeden PRODUKT, RENTAO zapewnia bezpłatny, 12-miesięczny okres użytkowania RENTAO w zakresie umożliwiającym tworzenie i publikację OGŁOSZEŃ oraz prezentację profilu lub wizytówki firmowej wraz z danymi kontaktowymi. 


3. Jakiekolwiek opłaty będą naliczone dopiero po upływie bezpłatnego okresu pod warunkiem, że UŻYTKOWNIK zdecyduje się na kontynuację korzystania z PORTALU.


4. Po upływie tego okresu przy logowaniu UŻYTKOWNIK otrzyma stosowną informację. 


5. RENTAO zapewnia, że nie obciąży UŻYTKOWNIKA żadnymi kosztami ani nie aktywuje żadnych płatnych funkcji bez uprzedniej zgody UŻYTKOWNIKA.


6. Wysokość i zasady opłat zostaną określone w załączniku do REGULAMINU.


7. RENTAO zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresów wskazanych w punkie 1 i 2.


VIII. ZASADY WSPÓŁPRACY W RAMACH PORTALU RENTAO


1. UŻYTKOWNIK w razie potrzeby jest zobowiązany do składania wyjaśnień dotyczących  nieprawidłowości wykonania umowy NAJMU, a jeżeli w związku z tą umową powstał, spór i jest on prowadzony w ramach usług udostępnionych na RENTAO, UŻYTKOWNIK ma obowiązek udzielenia niezwłocznej odpowiedzi nie później niż w terminie 3 dni roboczych i złożenia wyczerpujących wyjaśnień 


2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach RENTAO umowach.


3.  Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych RENTAO stanowią przedmiot praw wyłącznych We2You Sp. z o.o. lub UŻYTKOWNIKÓW RENTAO Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.


4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach RENTAO  materiałów wymaga każdorazowo zgody We2You Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień REGULAMINU oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów We2You Sp. z o.o. oraz UŻYTKOWNIKÓW RENTAO. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na portalu RENTAO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych portalów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń PORTALU RENTAO w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usług internetowych. 


5. W ramach RENTAO UŻYTKOWNIKOM udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej jak i graficznej, który służy do wymiany opinii o zawieraniu i realizacji umowy NAJMU PRODUKTU.


6. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających RENTAO.  


7. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego KONTA i UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.

8. Komentarz w formie opisowej może być pozytywny albonegatywny. Komentarz w formie graficznej pozwala ocenić WYNAJMUJĄCEGO lub NAJEMCĘ w skali od 1 do 5.


9. Komentarze i odpowiedzi nie mogą zawierać:

1) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

danych Kontaktowych UŻYTKOWNIKÓW lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; z wyjątkiem loginów WYNAJMUJĄCEGO oraz NAJEMCY,

2) adresów stron internetowych oraz treści o charakterze reklamowym oprócz takich adresów i treści wskazywanych w ramach usługi MOJA STRONA,


10. RENTAO może usunąć komentarz lub odpowiedź, jeżeli wynikać to będzie z orzeczenia sądu i  uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy:

1) komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w ust. 10.

2) komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu UŻYTKOWNIKOWI lub do niewłaściwej umowy, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

3) treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny.

 5)  zwrócą się o to obie  strony danej umowy NAJMU.    


11. Niedozwolone jest zamieszczanie sztucznych komentarzy w celu podwyższenia lub obniżenia wiarygodności danego UŻYTKOWNIKA. 

         

IX. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ


1. Administratorem Zbioru Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych na PORTALU RENTAO jest We2You Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Jagielska 3E.  


2. UŻYTKOWNIKOM ujawniane są dane osobowe innych UŻYTKOWNIKÓW jedynie w przypadkach przewidzianych w REGULAMINIE oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.


3. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych UŻYTKOWNIKÓW, które otrzymał od portalu RENTAO w związku z korzystaniem z tego portalu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od UŻYTKOWNIKA, którego dane dotyczą. 


4. Uzyskane w ramach RENTAO informacje UŻYTKOWNIK może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy NAJMU. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności UŻYTKOWNIKA prowadzonej poza RENTAO, chyba że UŻYTKOWNIK korzysta z usługi MOJA STRONA i w zakresie danych osobowych uzyskał zgodę od osoby zainteresowanej na ich przetwarzanie. 


5. Zbiór danych UŻYTKOWNIKÓW został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez RENTAO i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez RENTAO. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie RENTAO.


6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez RENTAO, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej WWW.RENTAO.PL  oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w RENTAO, zamieszczanie lub przeglądanie OGŁOSZEŃ i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


7. UŻYTKOWNIK, który korzysta z RENTAO,   lub  z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i REGULAMINU oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem RENTAO oraz niniejszą Polityką Prywatności.


8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w portalu RENTAO. może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem RENTAO, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą RENTAO. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.


X. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH


1.UŻYTKOWNICY zakładający KONTO w RENTAO zostają zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia. oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez UŻYTKOWNIKA. W przypadkach zainteresowania OGŁOSZENIEM UŻYTKOWNIKA utworzone KONTO umożliwia kontakt pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI. UŻYTKOWNICY udostępniają wszelkie informacje w korespondencji między sobą na własną odpowiedzialność. UŻYTKOWNIK powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych.  


2. RENTAO w ramach portalu przechowuje informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia WYNAJMUJĄCEMU i NAJEMCY zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi UŻYTKOWNIKAMI i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez RENTAO w ramach RENTAO. 


3. RENTAO w ramach portalu może gromadzić dane osobowe UŻYTKOWNIKA, imię i nazwisko oraz pozostałe podane przez niego dane także w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w RENTAO lub sponsorowanych przez niego portalach zewnętrznych. RENTAO w ramach portalu ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w RENTAO, jak i w portalach zewnętrznych.


4. RENTAO w ramach RENTAO może gromadzić dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW kontaktujących się z działem obsługi RENTAO, które są niezbędne do zrealizowania prośby UŻYTKOWNIKA i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na KONCIE UŻYTKOWNIKA. RENTAO jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z UŻYTKOWNIKAMI np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony UŻYTKOWNIKÓW.


5. RENTAO jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia UŻYTKOWNIKÓW, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.


6. RENTAO jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o UŻYTKOWNIKACH o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.


7. RENTAO jest uprawniony do gromadzenia w ramach RENTAO danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.


8. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z RENTAO tak, aby możliwe było np. korzystanie z RENTAO bez konieczności ponownego logowania się. RENTAO zbiera w ramach RENTAO zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.


9. RENTAO może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej RENTAO. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

     

XI. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH


1.RENTAO jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w RENTAO w następujących celach:

1) zapewnianie obsługi UŻYTKOWNIKA, w tym zakładanie i zarządzenia kontami UŻYTKOWNIKA, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

2) dostosowywanie oferty i doświadczeń UŻYTKOWNIKA, w tym reklam, we właściwościach RENTAO lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

3) monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych UŻYTKOWNIKÓW np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane OGŁOSZENIA oraz zarządzanie ruchem w RENTAO.

4) kontaktowanie się z UŻYTKOWNIKAMI, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą UŻYTKOWNIKA, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

5) przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;

egzekwowanie przestrzegania Regulaminu RENTAO, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; oraz oceny niektórych czynników osobowych UŻYTKOWNIKA, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.

6) Rejestrowanie wobec UŻYTKOWNIKÓW swoich należności oraz prowadzenia rozliczeń z nimi związanych


2. RENTAO jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w RENTAO danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.


3. RENTAO zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników RENTAO.  

  

XII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH


1. RENTAO może udostępniać gromadzone dane innym portalom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo RENTAO.


2. RENTAO nie udostępnia zebranych danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych UŻYTKOWNIKÓW, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

1) RENTAO może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu RENTAO, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.

2) RENTAO zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym RENTAO w walce z oszustwami i nadużyciami w RENTAO w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu RENTAO zgodnie z wymogami prawa.


3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności RENTAO zobowiązuje się nie wypożyczać, ani nie sprzedawać danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach RENTAO.


4. RENTAO może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych UŻYTKOWNIKÓW) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla UŻYTKOWNIKÓW, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez RENTAO lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.


XIII. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA


1.UŻYTKOWNICY, którzy utworzyli KONTO lub zamieszczają na nim OGŁOSZENIA, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. UŻYTKOWNIK zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w RENTAO są poprawne. Dane OGŁOSZEŃ mogą być modyfikowane lub usuwane przez UŻYTKOWNIKA w sekcji „Mój Profil” na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej RENTAO.


2. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach RENTAO, np. Google Adwords, umożliwiają UŻYTKOWNIKOM wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności UŻYTKOWNIKA. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.c... lub http://www.networkadvertising.org.

Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie UŻYTKOWNIKA. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

    

XIV. BEZPIECZEŃSTWO


1. Wszystkie zbierane przez RENTAO dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z RENTAO, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez RENTAO wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


XV. ZMIANY REGULAMINU


1. We2You Sp. z o.o. może zmienić REGULAMIN i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach portalu RENTAO. 


2. Zmiana obowiązuje od momentu wskazanego przez portal RENTAO, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego REGULAMINU na portalu RENTAO.


3. UŻYTKOWNIK przy pierwszym logowaniu na portalu RENTAO licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z We2You Sp. z o.o. 


XVI. ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Świadczenie usług w ramach PORTALU RENTAO ma charakter bezterminowy. UŻYTKOWNIK może jednak w każdym czasie wypowiedzieć umowę z We2You Sp. z o.o. poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej We2You Sp. z o.o. bok@rentao.pl informacji o rezygnacji z korzystania z portalu RENTAO. Umowa ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od otrzymania przez We2You takiej korespondencji z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od momentu zakończenia realizacji ostatniej umowy NAJMU rozpoczętej przed złożeniem wypowiedzenia. 


2. Umowa może zostać wypowiedziana przez We2You z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wskazanym w ustępie powyżej.


3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji We2You Sp. z .o.o. UŻYTKOWNIK nie może ponownie zarejestrować się na portalu RENTAO bez uprzedniej zgody We2You Sp. z .o.o.


XVII. KORESPONDENCJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. UŻYTKOWNIK może kontaktować się z portalem RENTAO w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego REGULAMINU w formie mailowej na adres: bok@rentao.pl


2. UŻYTKOWNIK może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym REGULAMINIE nie są realizowane przez RENTAO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami REGULAMINU.


3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką UŻYTKOWNIK występuje na portalu RENTAO (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.


4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji RENTAO  zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


5. RENTAO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.


6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do KONTA danego UŻYTKOWNIKA. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez RENTAO usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji OGŁOSZENIA.


7. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: bok@rentao.pl


8. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail UŻYTKOWNIKA przypisany do KONTA, adres URL OGŁOSZENIA, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację OGŁOSZENIA, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie UŻYTKOWNIKA związane ze składaną reklamacją.


9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, RENTAO przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do UŻYTKOWNIKA o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


XIII. SPORY


1.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez We2You Sp. z o.o. w ramach RENTAO będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby spółki We2You Sp. z o.o. 


2. UŻYTKOWNIK będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w …... Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. UŻYTKOWNIK będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się poniżej:


XIX.  AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE


1. Portal RENTAO dokładać będzie wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane jego funkcjonowanie. W każdym przypadku RENTAO starać się będzie w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.


2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji portalu RENTAO, w szczególności nie mogli się zalogować, opublikować OGŁOSZENIA lub wyszukiwać PRODUKTÓW.


3. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny trwający dłużej niż 48 godzin.


Zobacz regulamin obowiązujący od 25 maja 2018 

Serwis Rentao może używać plików cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pliki cookies możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez blokady cookies oznacza akceptację Polityki Cookies Akceptuję